🇮🇷جهش تولید با مشارکت مردم🇮🇷

شهرداری شوسف
shoar14012

.

آگهی استخدام

بدینوسیله به اطلاع می رسانددفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی در نظر دارد به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز شهر