🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری شوسف
shoar14012

گویش مردم شوسف

لهجه ی مردم فارسی اصیل ایرانی و مذهبشان شیعه اثنی عشر می باشد