🇮🇷جهش تولید با مشارکت مردم🇮🇷

شهرداری شوسف
shoar14012

گویش مردم شوسف

لهجه ی مردم فارسی اصیل ایرانی و مذهبشان شیعه اثنی عشر می باشد