🇮🇷 مهار تورم،‌ رشد تولید

شهرداری شوسف
shoar14012

محصولات شوسف

محصولات خشکبار آن توت ، بادام ، انار ، گردو و اناب و محصولات دیگر آن گندم ، جو و یونجه میباشد