🇮🇷جهش تولید با مشارکت مردم🇮🇷

شهرداری شوسف
shoar14012

.

پس از خروج چاه آبیاری فضای سیز شهرداری از مدار به دلیل نقص در الکترو موتور و توربین، موتور از چاه خارج شد و پس از تعمیر و سرویس کاری های لازم مجدداً تجهیزات نصب و راه اندازی گردید.