🇮🇷جهش تولید با مشارکت مردم🇮🇷

شهرداری شوسف
shoar14012

.

کارشناسان دفتر امور شهری در روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه از روند اجرای پروژه های شهرداری بازدید نموده و عملکرد کلیه واحدها را مورد ارزیابی قرار دادند.

در این بازدید ضمن حضور در واحدهای اداری، مالی، عمران، فضای سبز، خدمات شهر و آتش نشانی ، در جریان جزئیات کامل خدمات رسانی و پیشرفت پروژه های عمرانی قرار گرفتند.