🇮🇷جهش تولید با مشارکت مردم🇮🇷

شهرداری شوسف
shoar14012

.

شهرداری شوسف در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 32 مورخ 1401/07/09 شورای محترم اسلامی شهر شوسف از طریق مزایده کتبی به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت بازدید و اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 14 مهر ماه لغایت 4 آبان از طریق سامانه تدارک الکترونیکی دولت ( ستاد ) به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

مهلت بارگذاری اسناد در سامانه ستاد تا ساعت 14 مورخ 4 ابان ماه خواهد بود.

مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد تا ساعت 19 مورخ 17 مهر می باشد.

زمان بازدید از تاریخ 14 مهر لغایت 4 ابان از ساعت 7:30 الی 14:30 خواهد بود.

زمان قرائت پیشنهادها ساعت 14:30 چهارشنبه مورخ 4 آبان 1401 خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشر با امور مالی شهرداری شوسف 05632603666 تماس حاصل فرمایید.

اقلام مزایده : آهن آلات اسقاطی

وزن: 16250 کیلوگرم

قیمت پایه: 115.200 ريال

مبلغ تضمین شرکت در مزایده (5%) : 93.600.000 ريال