جلسه کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری شوسف در مورخ 10/07/1397 ساعت 6 بعد ازظهر با هدف ارجاع پرونده های کمیسیون بدوی ماده صد که به این واحد ارائه شده بود تشکیل گردید

در این جلسه که با حضور کلیه اعضا کمیسیون تجدید نظر ماده صد و مالکین پرونده ها برگزار شد ضمن بررسی پرونده های رسیده از واحد ها نسبت به رای قانونی و رفع موانع و دیدن تمهیدات لازم برای اجرای موارد قانونی صادر شد.